Văn khấn lễ dâng sao giải hạn

dâng sao giải hạn
dâng sao giải hạn

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Kính lạy đức Hữu Thiên chí tôn Ngọc Hoàng Thượng đế

Kính lạy Đức Tả Nam Tào lục ty duyên thọ tinh quân. Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm giải ách tinh quân

Kính lạy các Ngài Thành Hoàng bản thổ, Long Mạch Chính Thần.

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm . . .

Thí chủ chúng con là . .  . .  . . . .  . .

Ngụ tại : . . . . . . . .  .   .

Trước án tọa liệt vị cao minh, tinh quân, chư hầu. Xin kính báo:

Nhân lễ Nguyên Tiêu

Tuân theo nếp cũ

Gia đình tín chủ

Sắm biện lễ nghi

Cúi mong chư vị

Chấp kỳ bạc lễ

Phù hộ độ trì

Giải trừ vận hạn

Điều lành đem đến

Việc dữ đẩy xa

Mệnh vị an cư

Thân cung khang thái

Chúng con chí thiết kêu cầu, kính mong bề trên chấp lễ chấp bái, mở rộng đèn trời soi xét.

Cẩn cáo./.

Một bài văn khấn dâng sao giải hạn khác

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

            Hôm nay ngày rằm tháng Giêng năm . . . . . .

Tín chủ chúng con là :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngụ tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chúng con thành tâm có lời kính mời:

Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân

Nguyệt cung Thái Âm Hoàng Hậu tinh quân

Nam Tào Bắc Đẩu tinh quân

Thái Bạch, Thái Tuế tinh quân

Bắc Cực Tử vi Đại Đức tinh quân

Văn Xương Văn Khúc tinh quân

Nhị Thập Bát Tú, Ngũ Hành tinh quân

La Hầu Kế Đô tinh quân

Giáng lâm trước án nghe lời cẩn tấu:

Ngày rằm Nguyên Tiêu, theo lệ trần tuc, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời các vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hòa thuận, trên bảo dưới nghe

Đèn trời xán lạn

Chiếu khắp cõi trần

Xin các tinh quân

Lưu ân lưu phúc

Lễ tuy mọn bạc

Lòng thành có dư

Mệnh vị an cư

Thân cung khang thái

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!./.

Một bài văn khấn khác như sau:

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, Mười phương chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con lạy Chư vị Tinh Quân, Nam Tào, Bắc Đẩu tinh quân

Con lạy đức Thiên Quang đương niên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hôm nay là ngày . . . . tháng . . . . năm   . . . . . . .

Tín chủ con là: . . . . . tuổi . . . . .

Ngụ tại thôn . . . . . . . xã (phường) . . . . . . . huyện (thành phố) Tỉnh . . . . . . . nước Việt Nam cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

Năm nay là năm . . . . . . . con gặp sao chiếu mệnh . . . . . . .

Nhân dịp đầu năm, ngày rằm tháng Giêng

Tín chủ nhất tâm, sửa biên lễ mọn

Trai bàn tỉnh quả, minh y kim ngân

Trà tửu, phù lưu. Hàn âm trư nhục (thịt gà, thịt lợn)

Cúi mong chư vị, bạc lễ chấp kỳ

Giải hạn nhân tinh, giáng trần ban phúc

Cho gia đình con khang ninh trường thọ

Vận hạn tiêu tan, gia nội  hạnh xương

Chúng con chí thiết thành, một lòng bái lạy.

Cần tấu./.

thocung.net-theo Nguyễn Quốc Thái